ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

 

Νέλλος Κανελλόπουλος Πρόεδρος
Δώρος Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος του Θεοδώρου Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Πανιάρας Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ηρώ Αθανασίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ευθύμιος Βιδάλης Μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Μακρίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννα Παπαδοπούλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Πλούταρχος Σακελλάρης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος