Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Όραμα και Πολιτική

Για να πετύχουμε το όραμά μας για ένα περιβάλλον εργασίας, χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα:

  1. Αυτονόητα τηρούμε την τοπική νομοθεσία και τις κατά τόπον κανονιστικές διατάξεις των αρμόδιων Αρχών, που σχετίζονται με την υγιεινή και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.
  2. Δεσμευόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού του Ομίλου  και του εργολαβικού προσωπικού σε όλες τις δραστηριότητες, στις οποίες έχουμε τον διοικητικό έλεγχο.
  3. Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας στον τομέα της ΥΑΕ, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο.
  4. Διαχειριζόμαστε την ΥΑΕ ως ένα ενιαίο σύστημα στόχων με σαφείς αρμοδιότητες και ευθύνες.
  5. Προσπαθούμε να εμπεδώσουμε ασφαλή συμπεριφορά σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου μας και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου, ο καθένας μας χωριστά, είναι υπεύθυνος για τη δική του ασφάλεια και την ασφάλεια των συναδέλφων του.
  6. Απαιτούμε από όλους τους εργαζόμενους να ακολουθούν πρακτικές ασφαλούς εργασίας, να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφάλειας και να εργάζονται με τρόπο που να ικανοποιούνται τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, που έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
  7. Ασκούμε την επιρροή μας όσο καλύτερα μπορούμε, για να πείσουμε τους προμηθευτές μας, τους εργολάβους μας και τους τρίτους να υιοθετούν παρόμοια πολιτική ΥΑΕ.
  8. Συμπράττουμε πρόθυμα με όλα τα ενδιαφερόμενα για τη λειτουργία του Ομίλου μας μέρη (stakeholders) και με τρίτους που επιζητούν τη συμβουλή μας.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies